Civil Engagement For a Functional Juridiciary System and Access to Justice in Albania

IMZHI më datë 01 Prill 2018 ka lidhur marrëveshjen me Save the Children lidhur me implementimin e projektit “Civic Engagement For a Functional Juridiciary System and Access to Justice in Albania”, nën mbikëqyrjen e partnerëve dhe përfaqësuesve të Bashkimit Europian

Fillojnë marrveshjet me IMZHI

IMZHI ka filluar procesin e marrveshjeve me ministrinë e punëve të jashtme për negocimin e ...

"Të Ecin Së Bashku të Sigurtë Drejt Së Ardhmes"

Krijimi i urave lidhëse midis Policisë, mekanizmave për parandalim të dhunës në shoqëri. Dhuna ështe një fenomen që jo vetëm organet shtetërore duhet të përballen por dhe gjithë aktorët dhe shoqëria shqiptare...
Eventet ne vazhdim Event

IMZHI jep seminarin mujor rreth studimeve shkencore mbi shkencat e komunikimit. Në mbështetje me profesorët e Universitetit të Cambridge, IMZHI krijon lidhjet midis universiteteve më të njohura në botë...
Lexo më shumë artikuj