FTESË


Për një qasje gjithëpërfshirëse në Sistemin e Drejtësisë

Lezhë datë 19/05/2018 ora 10:30
Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, në bashkëpunim më Save thë Childrën po implementon Projektin ”Për një qasje gjithëpërfshirëse në Sistemin e Drejtësisë”. Projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetur nga Save the Children, Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
Ky Projekt nga Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, konsiston në aplikimin e zgjidhjeve alternative të konflikteve, aplikimin e alternativave dhe pranisë së mbikqyrjes së pavarur në institucionet e paraburgimit, një qasje efektive kundrjtë grupeve vulnerabël të shoqërisë tonë, garantimin ë zbatimit dhe respektimit të të gjitha hallkave të një proçesi të rregullt ligjor, më pjesmarrjen e të gjitha kategorve të profesionisteve të nevojshëm në zgjidhjen dhe menaxhimin sa më të drejtë të cdo konflikti.
Për sa më lart, IMZHI ju fton të bëheni pjesë e takimit të hapur me temë ”Informimi dhe qasja drejtë procesit të Ndërmjetësimit” që do të realizohet ditën e Shtunë datë 19/05/2018 ora 10:30, pranë ambjenteve të Instucionit të Ekzekutimit të Veprave Penale Lezhë.


Për një qasje gjithëpërfshirëse në Sistemin e Drejtësisë

IEVP Tepelenë datë 01/06/2018 ora 11:00
Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, në bashkëpunim më Save thë Childrën po implementon Projektin ”Për një qasje gjithëpërfshirëse në Sistemin e Drejtësisë”. Projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetur nga Save the Children, Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
Ky Projekt nga Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, konsiston në aplikimin e zgjidhjeve alternative të konflikteve, aplikimin e alternativave dhe pranisë së mbikqyrjes së pavarur në institucionet e paraburgimit, një qasje efektive kundrjtë grupeve vulnerabël të shoqërisë tonë, garantimin ë zbatimit dhe respektimit të të gjitha hallkave të një proçesi të rregullt ligjor, më pjesmarrjen e të gjitha kategorve të profesionisteve të nevojshëm në zgjidhjen dhe menaxhimin sa më të drejtë të cdo konflikti.
Për sa më lart, IMZHI ju fton të bëheni pjesë e takimit të hapur me temë ”Informimi dhe qasja drejtë procesit të Ndërmjetësimit” që do të realizohet ditën e datë 01/06/2018 ora 11:00 pranë ambjenteve të Instucionit të Ekzekutimit të Veprave Penale Tepelenë.


Për një qasje gjithëpërfshirëse në Sistemin e Drejtësisë

Gjykata Përmet datë 02.06.2018 ora 10:30
Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, në bashkëpunim më Save thë Childrën po implementon Projektin ”Për një qasje gjithëpërfshirëse në Sistemin e Drejtësisë”. Projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetur nga Save the Children, Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
Ky Projekt nga Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, konsiston në aplikimin e zgjidhjeve alternative të konflikteve, aplikimin e alternativave dhe pranisë së mbikqyrjes së pavarur në institucionet e paraburgimit, një qasje efektive kundrjtë grupeve vulnerabël të shoqërisë tonë, garantimin ë zbatimit dhe respektimit të të gjitha hallkave të një proçesi të rregullt ligjor, më pjesmarrjen e të gjitha kategorve të profesionisteve të nevojshëm në zgjidhjen dhe menaxhimin sa më të drejtë të cdo konflikti.
Për sa më lart, IMZHI ju fton të bëheni pjesë e takimit të hapur me temë ”Implementimi dhe vënia në zbatim i proçesit të ndërmjetësimit” që do të realizohet ditën e Shtunë, datë 02.06.2018 ora 10:30, pranë ambjenteve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet.


Për një qasje gjithëpërfshirëse në Sistemin e Drejtësisë

Kurbin datë 04.06.2018
Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, në bashkëpunim më Save thë Childrën po implementon Projektin ”Për një qasje gjithëpërfshirëse në Sistemin e Drejtësisë”. Projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetur nga Save the Children, Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
Ky Projekt nga Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit, konsiston në aplikimin e zgjidhjeve alternative të konflikteve, aplikimin e alternativave dhe pranisë së mbikqyrjes së pavarur në institucionet e paraburgimit, një qasje efektive kundrjtë grupeve vulnerabël të shoqërisë tonë, garantimin ë zbatimit dhe respektimit të të gjitha hallkave të një proçesi të rregullt ligjor, më pjesmarrjen e të gjitha kategorve të profesionisteve të nevojshëm në zgjidhjen dhe menaxhimin sa më të drejtë të cdo konflikti.
Për sa më lart, IMZHI ju fton të bëheni pjesë e takimit të hapur me temë ”Implementimi dhe vënia në zbatim i proçesit të ndërmjetësimit” që do të realizohet ditën e Hënë, datë datë 04.06.2018, pranë ambjenteve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.